Trybunał Konstytucyjny

 • Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

  Sejm uchwalił ustawę o Trybunale Konstytucyjnym
  27 maja, na 93 posiedzeniu Sejmu posłowie rozpoczęli blok głosowań od uchwalenia ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która zastąpi rozwiązania obowiązujące od 1997 r. Ustawa reguluje organizację i funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego oraz postępowania przed nim. więcej
 • Spór komptencyjny (postanowienie TK z 2009 roku) - przypomnienie

  Spór komptencyjny (postanowienie TK z 2009 roku) - przypomnienie
  Majowe wybory prezydenta Rzeczypospolitej doprowadziły do sytuacji, z którą już kilkakrotnie w wolnej Polsce państwo musiało sobie radzić: kohabitacji (wspólnego mieszkania) prezydenta z rządem z rywalizujących ugrupowań politycznych. W czasach prezydentur Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego spory polityczne nie przeszkadzały we współpracy dla dobra państwa, a nieuniknione konflikty nie paraliżowały państwa. Kryzys w relacjach rząd – prezydent ujawnił się i zaczął państwo paraliżować po wygranych przez koalicję PO – PSL wyborach w 2007 roku, gdy prezydentem był Lech Kaczyński, współzałożyciel Prawa i Sprawiedliwości. Polem najostrzejszego konfliktu stała się dla rywalizujących ośrodków władzy reprezentacja państwa na posiedzeniach Rady Europejskiej, w których chcieli uczestniczyć zarówno premier, jak i prezydent. W końcu – na wniosek prezesa Rady Ministrów – konflikt trafił do Trybunału Konstytucyjnego, który 20 maja 2009 roku wydał stosowne postanowienie.W najbliższej przyszłości antagonizm rządu i prezydenta może znów się ujawnić, a zważywszy poziom uwolnionych negatywnych emocji tamten spór kompetencyjny mógłby okazać się wątłym zwiastunem nadchodzących nowych sporów. Dlatego właśnie, zanim rząd i prezydent wejdą w nowe konflikty, przypominamy tamto postanowienie Trybunału Konstytucyjnego.[Redakcja Obserwatora Konstytucyjnego] więcej
 • TK: ustawa o drogach publicznych jest zgodna z konstytucją

  TK: ustawa o drogach publicznych jest zgodna z konstytucją
  Przyjęte rozwiązania nie stoją w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami odnoszącymi się do wzajemnych relacji pomiędzy gminą a jednostkami samorządu terytorialnego innych szczebli. Nie czynią one bowiem samorządu województwa i samorządu powiatowego jednostką nadrzędną lub nadzorczą odpowiednio nad jednostką samorządu powiatowego lub gminnego – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • SN zwraca uwagę na chaos i luki w prawie

  SN zwraca uwagę na chaos i luki w prawie
  Chaos legislacyjny w przepisach regulujących przedawnienie roszczeń i wątpliwości dotyczące przepisów ustawy o ogródkach działkowych - na te i ponad 40 innych wad prawa zwraca uwagę I prezes Sądu Najwyższego w opracowaniu na doroczne zgromadzenie ogólne SN w dokumencie "Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie". więcej
 • Uprawnienia służb policyjnych i specjalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  Uprawnienia służb policyjnych i specjalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  W lipcu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją niektóre przepisy regulujące uprawnienia służb np. w zakresie dostępu do danych telekomunikacyjnych. HFPC skierowała do premier Ewy Kopacz pismo z pytaniem o termin i sposób wykonania wyroku przez Radę Ministrów. więcej
 • Drugie czytanie ustawy o TK w Sejmie możliwe na 93 posiedzeniu

  Drugie czytanie ustawy o TK w Sejmie możliwe na 93 posiedzeniu
  We wtorek 26 maja Sejm zdecyduje, czy wprowadzić do porządku obrad 93 posiedzenia izby punkt porządku dziennego poświęcony sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt  zmieniono w toku prac legislacyjnych. więcej
 • TK o uprawnieniu pokrzywdzonego do wniesienia aktu oskarżenia

  TK o uprawnieniu pokrzywdzonego do wniesienia aktu oskarżenia
  Uzależnienie nabycia przez pokrzywdzonego uprawnienia do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia od powtórnego wydania przez prokuratora tego samego rodzajowo postanowienia (o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu postępowania) nie narusza zasady równego traktowania w związku z prawem do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd oraz w związku z zakazem zamykania ustawą drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. więcej
 • Obrady komisji sejmowych 12 maja - zapis video

  12 maja odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka poświęcone przyjęciu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Oto zapis video... więcej
 • TK o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa

  TK o nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa
  Działanie organów państwa na podstawie prawa nie oznacza bezwzględnego obowiązku eliminowania z obrotu wadliwej decyzji administracyjnej, na podstawie której strona nabyła prawo lub jego ekspektatywę, a ponadto nastąpił znaczny upływ czasu od jej wydania. Ograniczenie zasady praworządności uzasadnia... więcej

Poprzednia 1234 Następna