Archive


Category: Artykuł

  • ETPC: umieszczenie w domu opieki społecznej narusza prawo do wolności

    Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie K. przeciwko Polsce. Sąd orzekł, że przymusowe umieszczanie osób ubezwłasnowolnionych w domach pomocy społecznej narusza prawo do wolności. W 2000 roku sąd zdecydował o ubezwłasnowolnieniu SK z powodu jego przewlekłej choroby, schizofrenii. W 2002 roku S.K. została umieszczona w domu opieki. S.K. kilkakrotnie występowała o uchylenie niezdolności do pracy. […]